top-cert

Legislatie


LEGEA nr. 199/13.11.2000 privind utilizarea eficienta a energiei*

Republicare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltarii durabile.

(2) Prin prezenta lege se instituie obligatii si se stabilesc stimulente pentru producatorii si consumatorii de energie, in vederea utilizarii eficiente a acesteia.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, utilizarea eficienta a energiei inseamna a actiona pentru realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

CAPITOLUL II

Politica nationala de utilizare eficienta a energiei

Art. 3. - (1) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei este parte integranta a politicii energetice a statului si se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) functionarea normala a mecanismelor de piata in domeniul energiei, inclusiv formarea preturilor dupa criterii concurentiale si o mai buna reflectare a costurilor si beneficiilor legate de mediu;

b) reducerea barierelor in calea promovarii eficientei energetice, stimulandu-se astfel investitiile;

c) promovarea unor mecanisme de finantare a initiativelor in domeniul eficientei energetice;

d) educarea si constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;

e) cooperarea dintre consumatori, producatori, furnizori de energie si autoritatile publice in vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de utilizare eficienta a energiei;

f) sprijinirea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul utilizarii eficiente a energiei;

g) promovarea initiativei private si dezvoltarea serviciilor energetice;

h) cooperarea cu alte tari in domeniul eficientei energetice si respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte.

(2) Obiectivul principal al politicii nationale de utilizare eficienta a energiei este obtinerea beneficiului maxim in intregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distributia si consumul diferitelor forme de energie.

(3) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei defineste atat obiectivele privind utilizarea eficienta a energiei, cat si caile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind:

a) reducerea consumului de energie al Romaniei pe unitatea de produs intern brut;

b) cresterea eficientei energetice in toate sectoarele de activitate ale economiei nationale;

c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicata;

d) promovarea surselor noi de energie;

e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie.

CAPITOLUL III

Programe de eficienta energetica

Art. 4. - (1) In scopul realizarii politicii nationale de utilizare eficienta a energiei, agentii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum si autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica, in care vor include:

a) masuri pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore;

b) masuri pe termen lung, de 3 pana la 6 ani, vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate.

(2) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei acorda consultanta gratuita pentru intocmirea programelor, in acest sens putand, pe termen limitat, sa angajeze experti asociati pentru intocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate.

Art. 5. - Programele proprii de eficienta energetica vor include actiuni in urmatoarele directii principale:

a) realizarea scenariilor pe termen mediu si lung privind cererea si oferta de energie, care sa ghideze procesul decizional;

b) aplicarea reglementarilor tehnice si a standardelor nationale de eficienta energetica, care au ca scop cresterea eficientei echipamentelor producatoare si consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul constructiilor si al transportului;

c) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sa fie viabile din punct de vedere economic si nepoluante;

d) incurajarea finantarii investitiilor in domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat;

e) elaborarea balantelor energetice si formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica;

f) promovarea cogenerarii de mica si medie putere si a masurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, transport si de distributie a caldurii la consumatori;

g) infiintarea de compartimente specializate in domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzatoare, care sa aiba personal capabil sa elaboreze, sa implementeze si sa monitorizeze programe de eficienta energetica;

h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.

Art. 6. - Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale, elaborata de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.

CAPITOLUL IV

Atributii si raspunderi

Art. 7. - (1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara, aflat in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu finantare din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotarare a Guvernului, avandu-se in vedere urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

a) elaborarea politicii nationale de utilizare eficienta a energiei impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor si supunerea spre aprobare Guvernului o data cu politica energetica nationala, ca parte a acesteia;

b) implementarea si monitorizarea politicii nationale de eficienta energetica si a programelor de utilizare eficienta a energiei;

c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale in vederea utilizarii eficiente a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului;

d) participarea la elaborarea de norme si reglementari tehnice in scopul cresterii eficientei energetice pentru apa-rate, echipamente, utilaje de producere, transport, distributie si consum de energie pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate;

e) certificarea conformitatii aparatelor, echipamentelor si utilajelor pe baza masuratorilor si incercarilor efectuate, conform prevederilor reglementarilor tehnice;

f) autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice;

g) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau de organizatii internationale in baza unor acorduri guvernamentale;

h) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;

i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale;

j) cooperarea cu institutiile abilitate, in vederea realizarii balantelor energetice si formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, a realizarii unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel national;

k) acordarea de consultanta gratuita autoritatilor administratiei publice locale in elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinatia de locuinta si agentilor comerciali;

l) elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei;

m) avizarea impreuna cu ministerele de resort, dupa caz, a programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori, in conditiile prezentei legi.

(3) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor. Presedintele este salarizat potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la nivelul functiei de secretar general adjunct.

Art. 8. - Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, asigura supravegherea pietei pentru respectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica.

CAPITOLUL V

Reglementari tehnice privind eficienta energetica

Art. 9. - (1) Ministrul industriei si resurselor, la propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru apa-rate, echipamente si utilaje cu consum mare de energie.

(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru cladiri, precum si pentru acordarea certificatului energetic pentru cladiri, in conditiile legii.

(3) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coordoneaza activitatea de stabilire si elaborare a reglementarilor tehnice privind eficienta energetica si reabilitarea termica a constructiilor.

(4) Ministerele interesate, in colaborare cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, vor emite reglementari tehnice privind eficienta energetica in domeniile lor de activitate.

Art. 10. - Producatorii si importatorii de aparate, utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica nu le pot introduce pe piata decat cu conditia respectarii acestor reglementari tehnice.

Art. 11. - (1) Producatorii de aparate, utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica au obligatia sa efectueze sau sa solicite efectuarea incercarilor si masuratorilor stabilite prin actele normative in vigoare pentru certificarea conformitatii, dupa caz.

(2) Certificarea conformitatii pe baza incercarilor si masuratorilor efectuate conform reglementarilor tehnice se face pe baza de taxe de laboratoare si/sau de organisme de specialitate notificate de ministerele de resort.

CAPITOLUL VI

Obligatiile consumatorilor de energie

Art. 12. - (1) Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati:

a) sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;

b) sa dispuna de un sistem propriu de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa puna la dispozitie institutiilor abilitate informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica.

(2) Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligati sa ia masuri pentru dotarea cu aparate de masura si control individuale.

Art. 13. - (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca, la fiecare 2 ani, un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata.

(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati:

a) sa numeasca un responsabil pentru energie;

b) sa efectueze anual un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;

c) sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 4 alin. (1), incluzand investitiile pentru care se intocmesc studii de fezabilitate.

Art. 14. - (1) Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei sunt obligati sa ia masuri pentru:

a) reducerea consumului propriu de combustibili si energie;

b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului si a energiei produse din deseuri menajere;

c) in conditiile convenite cu consumatorii, producatorii si furnizorii de energie electrica si termica pot desfasura activitati de informare, consultanta, finantare, precum si executari de lucrari in vederea cresterii eficientei utilizarii combustibililor si a energiei in instalatiile ce le detin.

(2) Societatile de transport, precum si alte societati care detin mai mult de 10 autovehicule au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule detinut.

Art. 15. - Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru:

a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare;

b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic;

c) utilizarea rationala a iluminatului interior;

d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie;

e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1.500 m2, o data la 5 ani, bilant intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata in acest sens;

f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor emise in baza prezentei legi.

CAPITOLUL VII

Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care conduc la cresterea eficientei energetice

Art. 16. - Agentii economici si unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificarile ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investitii realizate de terti sau prin cofinantare, precum si prin credite.

Art. 17. - (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege si pentru facilitarea investitiilor care au ca scop principal cresterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin finanicar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, in limita a maximum 50% din valoarea acestora.

(2) Finantarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 18. - (1) Pentru cotele din profit alocate investitiilor destinate cresterii eficientei energetice se acorda scutire la plata impozitului pe profit.

(2) Creditele pentru lucrari de crestere a eficientei energetice se acorda cu o dobanda de maximum 75% din cea stabilita de banci, diferenta urmand sa fie asigurata prin alocatii anuale de la bugetul de stat.

(3) Importurile de aparate, utilaje si echipamente destinate realizarii proiectelor de crestere a eficientei energetice beneficiaza de scutire de taxe vamale, aprobate prin ordine comune ale ministrului industriei si resurselor, ministrului afacerilor externe si ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.

(4) Societatile comerciale de management si servicii energetice, a caror activitate se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani de la data infiintarii, iar pentru cele existente, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Atributiile, structura si criteriile de eligibilitate ale acestor societati comerciale vor fi stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 19. - Cuantumul si procedura de acordare a stimulentelor fiscale si financiare prevazute la art. 16-18 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

Art. 20. - Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa poata fi considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre managerii societatilor, de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre administratorii cladirilor publice a prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5, 12, 13, ale art. 14 alin. (2) si ale art. 15 lit. e);

b) nerespectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica potrivit art. 11;

c) nerespectarea prevederilor art. 10.

Art. 21. - (1) Contraventiile prevazute la art. 20 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. a);

b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la lit. b);

c) cu amenda de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei si cu confiscarea bunurilor respective, cele prevazute la lit. c).

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, inclusiv masura confiscarii, se fac de personalul imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.

Art. 23. - Prevedereile art. 20 si 21 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968**) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 24. - Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 25. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

www.certificatenergetic.net